((می گذرد...))
سر کلاس فیزیکم و معلم هنوز نیامده است، به این می اندیشم که اگر در مدار مقاومت وجود نداشته باشد، جریان معنی خودش را از دست خواهد داد، اما گاهی اوقات این مقاومت گرمایی تولید می کند که ممکن است سبب شود سیستم از کار بیفتد. بنابراین باید همه ی متغیر ها را کنترل کنی تا به این مرحله نرسی.
وقتی به این مرحله رسیدی ، نباید ترسی داشته باشی که مقاومت دیگری قرار دهی که مبادا روزی دوباره بسوزد، بلکه باید محاسباتت را از قبل درست تر انجام دهی تا مدارت بهینه تر کار کند تا روزی که مبنع ات تمام شود...
پ.ن: همیشه یک خازن در مدارت داشته باش!