نتیجه‌ی چند روز تفکرات من، توضیحات علمی‌ایش رو می‌تونید این‌جا بخونید، توضیحات غیرعلمی‌ایش رو هم انشا... اگر فرصتی بود بعدا خواهم گفت :)

https://futurism.com/videos/science-explained-emc-incomplete/