هی خواستم این رو توی توئیتر بذارم، ولی نذاشتم آخر، همین جا می‌‌نویسم.
آدم کل رویداد رو پوشش بده به خاطر یک تک عکس، و آخرش هم نتونه بگیرتش، خیلی دردناکه...