این فضای مجازی با ما چنان کرده است که شنیده‌ام و تجربه کرده‌ام که چیزهایی به وضوح روح و روان ما را اذیت می‌کنند و باز دنبالش می‌رویم، واقعا چرا :؟