چه قدر وقاحت؟
له کردن هر آن‌چه به زیر دستمان می‌آید کار درستی ایست؟

در این راه، یا باید هیچ ندید و هیچ نگفت، یا فرار کرد و خارج شد. لیاقت مهربانی و دوستی کردن به ماها نیامده است، باید همه را تحقیر کنی و خودت را به هر قیمتی شده رشد بدی تا بقیه دوست‌دارت باشند :؟؟؟

چه قدر وفاحت ؟