میای دو جا یه حرف مهم خارج از بحث های داغ شده روزمره بزنی، کسی هیچ توجه‌ای نمی کنه و بدتر از اون متهمت می‌کنن به عدم انسان بودن!

کاش می‌شد شازده کوچولو وار راه خودت را می‌رفتی و دنیا را از زاویه دیگری می‌دیدی، ولی چاره‌ای نیست، بعضی وقت‌ها به ناچار باید همرنگ جماعت بشی و مار فیل بلعیده ات را کلاه بنامی!