فرام د بیگنیگ او کامپیوتر ایج، بی‌کاز او لک او پرشین کراکترز، سام‌ثینگ نیو هز بین یوزد الات امانگ کامپیوتر کامیتی، ایت واز کالد "فینگلییش"، ویچ مینز یوزینگ انگلیش کراکترز تو سند فارسی مسیجیز. ا دونت نو ایف فینگلیش واز اینونتد ایرلیر اور نات، بات نوادیز ایت از یوزد کوایت الات.
سام‌تامیز ایت هز بین کاتگورایزد این عه بیگر کانسپت، ویچ از کالد "تهاجم فرهنگی"، ا دونت لایک تو گو  دیپ این دیس کانسپت، بات جاست لوک ات کرنت پسج. هو دیو فیل ابوت ایت؟ آی اسیوم دت یو کن آندرستند ایت، بات داز ایت فیل رایت؟ سو وای دونت وی فیل ده سیم ون یو سی عه فینگلیش وان.
سام‌ثینگ دت فیلز کول، داز نات مین ایتز رایت. ایت ویل دیستوری بوث لنگویجز این د لانگ ترم. یو می‌بی فلونت این بوث اند دیس کامبینش داز نات افکت یور لنگویج اسکیل، 

ا بیلیو دت یوزنگ الت شی مور، می بی هارد اور کاست اس سام تایم، بات ایت ویل ورث ایت اند ایت ویل شو اور ریسپکت تو بوس لنگویجز.